FORGOT YOUR DETAILS?

הרשמה להשתלמויות לרענון תו תקן  

 

על פי הגדרות "תו התקן למדריך טיולים במערכת החינוך", מדריך טיולים צריך להשתתף בימי השתלמות על מנת לחדש כל שנתיים את תוקף תעודת המדריך, כאשר עליו לקיים יום השתלמות אחד בכל שנה ובסך הכל 2 ימי השתלמות. במידה ומדריך מחדש את תעודת תו התקן שלו באיחור עליו להגיש 1 יום השתלמות עבור כל שנה נוספת. אשכולות, בסיוע המרכזים הפרוסים ברחבי הארץ, מקיים ימי השתלמות בפריסה שנתית ממנה יוכל כל מדריך, ותיק כצעיר, לבחור את ההשתלמות המתאימה לו בזמן המתאים לו.

לתשומת ליבכם, רק השתלמויות שאושרו מראש בתכנית עבודה שנתית של הגוף המבצע, ואשר פורסמו באתר אשכולות- פורום מרכזי סיור ותודעה ישראלית, תוכרנה כרענון לתו תקן. לא יוכרו ימי רענון למפרע אם לא היו מוכרים על ידי הפורום מראש ואושרו כנדרש.

טרם ההרשמה להשתלמות רענון, יש לוודא כי היא מתקיימת באחד מאיזורי ההסמכה הקיימים בתעודת המדריך של המשתלם. השתתפות בקורסים בסיסיים או בהכשרות איזוריות כלשהן, גם אם הגוף המבצע אותן משתייך לאשכולות, לא יוכרו כהשתלמויות רענון, על פי הוראת משרד החינוך- מינהלת הטיולים.

ההרשמה והתשלום מתבצעים במשרדי המרכז המארגן.

ימי השתלמויות המוכרות לריענון "תו תקן" למדריכי טיולים במשרד החינוך:

 
 

TOP });