FORGOT YOUR DETAILS?

בית העדות למורשת הציונות הדתית והשואה   


טלפון: 08-8532332
כתובת: ניר גלים
תחומי עיסוק: הנחלת מורשת השואה
אפשרות אירוח: לא
אתר אינטרנט: אתר המדרשה
 
"בית העדות למורשת הציונות הדתית והשואה" בניר גלים הוקם על ידי עמותת ותיקי בני עקיבא במרכז אירופה, וייעודו להגביר ולהרחיב כל פעילות לימודית-חינוכית להנחלת מורשת השואה, וכן לחקור ולהנציח את מורשתה של הציונות הדתית מיסודה ועד היום.
"בית העדות" כולל: ספריית עיון מקצועית, ארכיון, אולמות להרצאות ולכנסים, חדרי לימוד, חדר תפילה וזיכרון, תצוגות ותערוכות ומיטב הציוד האור קולי.
מטרות בית העדות:
• לקרב את בני הנוער ואת באי-הבית לנושא השואה באמצעות מפגשים לימודיים, חזותיים וחווייתיים
• להמחיש את המורכבות של תקופת השואה מבחינה ערכית, מוסרית ואמונית
• להאיר את פעילותן של תנועות הנוער של הציונות הדתית לפני השואה, בתקופת השואה ולאחריה
ב"בית העדות" מוצעים מגוון סדנאות, הפעלות וסיורים, המיועדים לשלל קהלי יעד: תלמידי בתי-ספר יסודיים, חטיבות ביניים, תיכונים ומוסדות להשכלה גבוהה; קבוצות עולים, ארגונים וגמלאים; חיילים וכוחות הביטחון ועוד.כמו כן, מוצעים ב"בית העדות" ימי הכנה לקבוצות היוצאות למסעות במזרח אירופה בעקבות השואה, ותכנית מסע "משואה לתקומה"- מסע בן ארבעה ימים לתלמידי תיכון, המשמש כהכנה לקראת מסע לפולין או כחלופה למסע עבור תלמידים שאינם יוצאים אליו מסיבות שונות.
הפעילות המתקיימת ב"בית העדות" היא אירוע חווייתי המאפשר גם ביטוי אישי. הפעילות מפגישה את המבקרים עם נושא השואה באמצעות יחידות מודולריות, הכוללות הרצאות וסדנאות בשילוב עזרים אור-קוליים, וכן מפגשים חינוכיים עם ניצולי שואה.

טלפון

08-8532332

כתובת

ניר גלים

יצירת קשר

בית העדות למורשת הציונות הדתית והשואה

TOP });